مسیر مخالف                                 
v
 
v
 
اتباع خارجی هستم.